اطلاعات کاربردی، مختصر و مفید در خصوص ثبت شعبه در عراق را از ما بشنوید

شرکت حمورابی العراق در خصوص ثبت شعبه در عراق توضیح می دهد

 تاسیس شعبی از شرکت ایرانی در عراق مطابق قوانین تجارتی حاکم بر وزارت  تجارت جمهوری عرا ق  منحصرا در سه زمینه ی پیمانکاری،تجاره عامه ،سرمایه گذاری  جائز است. و امور ذیل   مقتضی نیل به مقصود است. . تاسیس و ثبت شرکت بصورت تائید شده از طریق مراکز واجد صلاحیتدار ایران و ارائه یک نسخه از اساسنامه و اظهارنامه شرکت که دارای تایید رسمی از طریق  مراجع صالح فوق باشد و آخرین صورت وضعیت مالی پایان سال شرکت با گزارش هئیت مدیره و نیز نسخه ای از گواهی بازرس رسمی شرکت از دفاتر ثبت شده حسابداری که باید ضمیمه گردد. علاوه بر این موارد نامه تعهدات مالی کامل و قانونی نسبت به شعبه در عراق و صدور معرفی نامه تام الاختیار از سوی شرکت به منظور معرفی مدیر شعبه عراق.  ضمنا صدور وکالتنامه ثبت شرکت به وکیل عراقی از طرف مدیر دفتر عراق الزامی است زیرا درعراق ثبت شرکت و شعبه تنها از طریق   وکیل پایه یک دادگستری  دارای پروانه ی مخصوص از کانون وکلای عراق  امکان پذیر است. شایان ذکر می باشد  کلیه مدارک فوق میبایست به زبان عربی توسط دارالترجمه رسمی ترجمه شده و به تائید سفارت عراق در ایران برسد . در انتها نیز هم 2 فرم تعهد نامه هست که باید به امضاء مدیر عامل شعبه ی  مادر برسد.سایر مدارک فرعی نیز مانند اسکن گذرنامه ی مدیر شعبه  یا دفتر  شعبه به همراه شناسنامه ی ایشان الزامی است که جهت جلوگیری از اطاله ی کلام از حصر آن خودداری می گردد.

 

 

تشریح قوانین ثبت شعبه در عراق  نیز به شر ح ذیل توسط شرکت حمورابی العراق  معرفی می گردد

 

درباره ثبت شعبه ها ودفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی

1ـ از آنجاییکه حکومت مؤقت ائتلاف طبق دستور شماره ( 39 ) سال 2003 به تمامی سرمایه گذاران خارجی اجازه انجام فعالیتهای بازرگانی از جمله گشایش شعبه ودفاتر نمایندگی در عراق داده است
2ـ بنا بر این دستور شرکتهای خارجی می توانند شعبه ها ودفاتر نمایندگی در عراق به نام همان شرکت اصلی وتوسط نماینده قانونی خویش دایر نمایند
3ـ دستور العمل وزارت بازرگانی در راستای اجرای این دستور بویژه مفاد بخش (5 ) آن صادر شده است که بر طبق آن شرکتهای خارجی می توانند شعبه ودفتر نمایندگی در عراق دایر نمایند
4ـ بموجب این دستور ، آیینامه ی شماره ( 39 ) صادره از سوی حکومت سابق در سال 1989 در این خصوص لغو وباطل می گردد وتنها ملاک فعالیت دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی اجرای مفاد دستور اخیر می باشد
5ـ همچنین بموجب دستور اخیر حکومت مؤقت ائتلاف ، قانون شماره ( 51 ) سال 2000 در این خصوص نیز لغو وباطل می گردد وتنها ملاک فعالیت دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی اجرای مفاد دستور شماره ( 39 ) حکومت ائتلاف در سال 2004 می باشد وهر گونه مقرراتی که با این دستور مغایرت داشته باشد باطل واز درجه اعتبار ساقط می گردد

بخش دوم: بنگاهها ومؤسسات بازرگانی مشمول این دستور العمل

1ـ تمامی بنگاهها ومؤسسات بازرگانی خارجی که تمایل به گشایش شعبه ودفتر نمایندگی در عراق داشته باشند، مشمول مفاد دستور العمل وزارتی می باشند ، که در ابتدا باید توسط اداره ثبت شرکتها وابسته به وزارت بازرگانی به ثبت برسند سپس ملزم به اجرای مفاد این دستور العمل می باشند
2ـ به بنگاههای بازرگانی خارجی اجازه داده می شود تا طبق مفاد این دستور العمل فعالیتهای بازرگانی خود را در عراق بطور آزاد وبدون اخذ هرگونه سند مالی اضافی یا ضمانت نامه بانکی یا موارد مشابه شروع نمایند به استثنای سرمایه گذاران خارجی که فعالیتهای خویش در زمینه فروش کالا بطور عمده وخرده انجام می دهند

بخش سوم: تقاضای ثبت ومقررات آن

1 ـ تمامی بنگاههای بازرگانی خارجی که تمایل به گشایش شعبه ودفتر نمایندگی در عراق داشته باشند باید دو نسخه از فرم مخصوص ثبت شرکت که در اداره ثبت شرکتها موجود می باشد تکمیل نمایند( نسخه ای در آن اداره بایگانی می شود ونسخه دوم به متقاضی مسترد می گردد ) سپس همراه سایر مدارک مورد نیاز را به مرجع ثبت کننده ارائه نمایند .
2 ـ سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی عبارتند از:

الف: نام قانونی شرکت ب: نام تجاری شرکت
ج: موضوع کار وفعالیت نمایندگی بازرگانی د: نشانی دفتر نمایندگی بازرگانی در عراق هـ ـ شماره تلفن وفاکس وایمیل دفتر در عراق
و: نام ونشانی مدیر دفتر یا نماینده مفوض یا فرد صلاحیتدار معرفی شده از سوی آن شرکت خارجی اصلی که هر سه باید در عراق اقامت داشته باشند
ز: پاسخ دادن (آری) یا (خیر) به سؤالاتی که در ارتباط با نوع کار وفعالیت دفتر نمایندگی بازرگانی در عراق مانند:

ـ خرید املاک
ـ استخراج منابع طبیعی واجرای طرحهای زیر بنایی·  ـ خرید وفروش کالا بطور عمده وخرده·  قید موارد ذیل در صورت لزوم
ـ میزان مبلغ واریز شده برای سرمایه شرکت)با تعیین نوع ارز( ـ آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت با تعیین تاریخ ونوع ارز
ـ نام ونشانی صاحبان شرکت که میزان سهام آنها حد اقل % 10 باشد
ـ اقرار متقاضیان نمایندگان بازرگانی شرکتهای خارجی مبنی بر صحت اطلاعات مندرج در فرم ویژه هنگام ثبت

3 ـ مدارک ذیل نیز پیوست اطلاعات درخواستی متقاضیان می گردد:
گواهی ثبت شرکت صادره وثبت شده از سوی مراجع ذیصلاح در کشور اصلی شرکت نسخه ای از اساسنامه شرکت تأیید شده از سوی مراجع ذیصلاح در کشور اصلی شرکت
گزارشی درباره رزومه شرکت و دارندگان امضای مجاز از سوی شرکت همچنین مشخصات مدیر شعبه یا وکیل شرکت یا فرد تعیین شده از سوی رئیس هیأت مدیره برای ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی بازرگانی شرکت در عراق(محل اقامت هر سه نفر باید در عراق باشد)
صورتحساب مالی شرکت برای آخرین سال مالی
در صورتیکه فعالیت نماینده بازرگانی خارجی در عراق فروشندگی کالا(عمده وخرده باشد) نامبرده باید مبلغ100000  دلار آمریکا به حساب بانکی وزارت بازرگانی که متعاقباً اعلام می شود واریز نماید
ارائه گذرنامه اصلی معتبر(اتباع خارجی) یا شناسنامه وکارت ملی(اتباع عراق) وکیل شرکت یا فرد تعیین شده از سوی رئیس هیأت مدیره برای ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی بازرگانی شرکت در عراق
4ـ اگر چنانچه اسناد ومدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه یا دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی به زبان عربی یا انگلیسی نباشد باید توسط مترجم رسمی دادگستری به زبان عربی ترجمه وتأیید شود
5ـ پس از تکمیل وارائه مدارک مربوط به ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی باید:

ـ کسب اطمینان از تکمیل وکامل بودن مدارک ارائه شده
ـ مدارک ناقص را متعاقباً تکمیل نماید
ـ دریافت رسید کتبی هنگام تحویل مدارک از مرجع ثبت مبنی بر ارائه مدارک
ـ مدارک کامل از تاریخ دریافت آنها در دفاتر اداره ثبت شرکتها ثبت می گردد
ـ تقاضانامه شماره گذاری مؤقت می شود

6ـ مرجع ثبت کننده باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به تقاضانامه ها ظرف مدت 10روز از تاریخ دریافت اعلام نماید ، مرجع ثبت کننده فقط تقاضاهایی که با دستور العمل وزارتی مغایرت داشته باشد را رد می نماید
7ـ مرجع ثبت کننده در صورت موافقت با تقاضانامه ها برای نمایندگان شرکتهای خارجی پروانه بازرگانی با قید نام و نشانی شرکت ومهر وامضای اداره ثبت شرکتها صادر می نماید
8ـ بنگاه بازرگانی از تاریخ ثبت وصدور پروانه بازرگانی از یک شخصیت حقوقی وقانونی برخوردار وتابع قوانین ومقررات دستگاه قضایی عراق می گردد
9ـ مرجع ثبت کننده نسخه ای از نام دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی به ثبت رسیده را در روزنامه رسمی منتشر می نماید
10ـ مرجع ثبت کننده نسخه ای از نام دفاتر بازرگانی به ثبت رسیده را با کد ویژه به وزارتخانه های دارایی)بخش مالیات( وبرنامه ریزی وکار وامور اجتماعی وسایر مراجع ذیصلاح دولتی ارسال می دارد
11ـ مرجع ثبت کننده چکیده ای از رزومه شرکت ثبت شده ونوع فعالیت آنرا در سایت انترنتی وزارت بازرگانی ارسال می دارد تا عموم مردم از طریق این شبکه در جریان نام وفعالیت شرکت جدید التأسیس قرار گیرند

بخش چهارم:هزینه های دریافتی

1ـ هزینه های ثبت دفاتر نمایندگی 200 دینار یا معدل آن به ارز خارجی بالغ می گردد که هزیه های مزبور به شکل ذیل پرداخت می گردد:

ـ نیمه اول مبلغ مزبور هنگام تقدیم تقاضا
ـ نیمه دوم مبلغ مزبور هنگام صدور پروانه دائم بازرگانی از سوی اداره ثبت شرکتها
ـ در صورت رد تقاضا به هر دلیل نیمه اول مبلغ مسترد نمی گردد اما نیمی از هزینه های اعلام شده در بخش چهارم بند  (1)مسترد می گردد

2ـ مرجع ثبت شرکتها پس از دریافت هزینه ها یک رسید کتبی برای واریز کننده وجه یا نماینده وی به عنوان سند دریافت مبلغ هزینه ها صادر می نماید
3ـ مرجع ثبت اقدام به تهیه دفاتری جهت ثبت دقیق ومنظم هزینه های دریافتی می نماید

بخش پنجم: اعتراض به رد تقاضای ثبت نمایندگی شرکت
در صورت رد تقاضای ثبت دفاتر نمایندگی بازرگانی شرکتهای خارجی توسط مرجع ثبت کننده ، نمایندگان قانونی آنها می توانند مراتب اعتراض خود را به دفتر وزیر بازرگانی ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت رد تقاضا ارائه نمایند که وزیر بازرگانی ظرف 30 روز از تاریخ دریافت اعتراض نامه پاسخ خود را اعلام می نماید ، در صورت رد تقاضای نمایندگان قانونی شرکتهای خارجی از سوی وزیر ، آنها می توانند مراتب اعتراض خود را ظرف 30 از تاریخ دریافت نامه وزیر به دادگاههای صالحه شکایت نمایند که در آن صورت رأی دادگاه به عنوان نظر نهایی وقطعی به شمار می رود

بخش ششم: به روز کردن اطلاعات ارائه شده
اطلاعات ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها هنگام تحویل اسناد ومدارک برای ثبت دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی باید صحیح وکامل باشد وهرگونه اصلاح یا تغییر در اطلاعات ارائه شده باید حد اقل قبل از 31 دسامبر(10 دی ماه) به اداره ثبت شرکتهای عراق گزارش گردد ، نمایندگان بازرگانی شرکتهای خارجی مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده را برعهده می گیرند .

بخش هفتم:اجرای مفاد دستور العمل

1ـ دستور العمل وزارتی از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی واز تاریخ امضای آن قابل اجرا است
2ـ مرجع ثبت شرکتها باید از انتشار دستور العمل وزارتی در حد اقل 5 روزنامه رسمی و کثیر الانتشار کشور اطمینان حاصل نماید

امکان کپی مطالب وجود ندارد.