11انواع شرکت ها  در عراق
شرکت ها از نظر ماهیت، به سه گروه عمده به شرح ذیل تقسیم می شوند:
الف ـ

شرکت های فردی در عراق :
ـ امکان تاسیس شرکت فردی از سوی یک شخص حقیقی وجود دارد.
ـ مالک طرح فردی در قبال همه تعهدات شرکت مسئول است.
ـ در عراق، به شرکت فردی، عنوان “طرح فردی” اطلاق می شود.

ب ـ

شرکت های سهامی در عراق:
ـ حداقل تعداد سهامدار لازم برای تاسیس این نوع شرکت ها، پنج نفر حقیقی یا حقوقی است که باید سهام خود را به صورت پذیره نویسی تامین نمایند.
ـ مسئولیت هر یک از سهامداران در قبال دیون شرکت، متناسب با میزان سهام آنها در شرکت می باشد.
ـ قانون عراق تصریح دارد که شرکت های بیمه و سرمایه گذاری مالی باید به صورت شرکت های سهامی باشد.
ـ سهامداران موسس باید سهام خود از سرمایه شرکت را در یک بانک عراقی نگهداری کنند.
ـ شرکت های سرمایه گذاری مالی، همانند کارگزارانی که در بازار بورس سرمایه گذار

ج ـ شرکت های تضامنی در عراق :
ـ شرکت های تضامنی از سوی تعدادی از سرمایه گذاران که تعداد آنها از ۲ تا ۲۵ نفر حقیقی و حقوقی متغیر است، تاسیس می شود.
ـ هر یک از مالکان، سهمی در سرمایه شرکت دارند.
د ـ شرکت های بسیط (ساده):
-شرکت های بسیط از سوی ۲ تا ۵ سرمایه گذار تاسیس می شود.
ـ سهم هر یک از آنها در سرمایه شرکت، به صورت نقدی یا غیرنقدی می باشد.
ـ طبق قانون شرکت ها، اوراق تاسیس شرکت های بسیط باید به تایید مسئول ثبت اسناد در دادگاه برسد.
ـ مالکان شرکت های بسیط باید نسخه ای از درخواست تاسیس شرکت خود را که در آن اسامی سهامداران و تعداد سهام آنها قید شده به اداره ثبت شرکت های عراقی در وزارت بازرگانی تسلیم نمایند.

د ـ شرکت های محدود(خصوصی و مختلط): در عراق
ـ طبق قانون شرکت ها، تعداد موسسان در شرکت های محدود نباید از ۲ نفر کمتر و از ۲۵ نفر بیشتر باشد.
ـ موسسان این نوع شرکت ها می توانند حقیقی یا حقوقی باشند و در قبال دیون شرکت به میزان سهام خود مسئولیت دارند.
ـ اغلب شرکت های ثبت شده در عراق، شرکت های محدود هستند.
ـ تشکیل شرکت مختلط با توافق یک شخص حقوقی یا بیشتر، از بخش دولتی مجاز می باشد.
ـ اگر مشارکت بخش دولتی در این نوع شرکت ها از ۲۵% کمتر باشد، این شرکت، شرکت خصوصی تلقی می شود.

علائم تجاری
ـ سرمایه گذاران، باید برای ثبت علائم تجاری خود به بخش علائم تجاری در وزارت صنایع و معادن مراجعه نمایند.
ـ دولت، از برخی از علائم تجاری معروف بین المللی حمایت می کند، هرچند که در کشور عراق به ثبت نرسیده باشد.
ـ سرمایه گذاران مجاز به انتقال مالکیت علائم تجاری ثبت شده هستند.
ـ قانون عراق از علائم تجاری ثبت شده، به مدت ۱۰ سال قابل تمدید برای مدت مشابه، حمایت می کند.

امکان کپی مطالب وجود ندارد.