شما برای اقدام در کشور ثالث نیاز به یک شرکت مورد وثوق عراقی دارید

                                              به همین جهت برخی از رزومه زرّین  حمورابی العراق  به شرح ذیل تقدیم می گردد:

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امکان کپی مطالب وجود ندارد.