شرکت حمورابی العراق با دارا بودن   وکلای دادگستری عراقی مورد وثوق شرکت ها و اشخاص معتبر ایرانی( که شرح آن در قسمت مشتریان  سایت آمده است)  قبول وکالت می نماید

 وکلای حمورابی العراق مسلط به زبان عربی و فارسی هستند تا با شما به خوبی ارتباط بر قرارنمایند

دعاوی حقوقی مستقیماٌ در محاکم دادگستری مطرح می شود و  جنحه جنایت تلقی نمی شوند تا به مراجع قضایی کیفری  مراجعه کرد بلکه بدواٌ در دادگاه عراقی  مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در عراق 

مهم ترین بحث در رابطه با دعاوی حقوقی و تفاوت آنها با دعاوی کیفری تفاوت میان طرفین این دعاوی، مرجع رسیدگی و هم چنین ماهیت این نوع دعاوی است، در حقیقت دعاوی حقوقی بر اثر ادعای بر یک حق مطرح می شود و طرفین این دعاوی عموما” افراد خصوصی (یا اشخاص دولتی در مقام تصدی) هستند که ادعایی مبنی بر وجود حقی را مطرح می کنند، ماهیت این دعاوی نیز با دعاوی کیفری متفاوت است؛ دعاوی مدنی بر مبنای احقاق حق تشکیل می شوند و دعاوی کیفری  اصولا بر مبنای به مجازات رسانیدن افراد خاطی.

مشخصات دعاوی حقوقی قابل طرح در کشور عراق  

 1. دعاوی حقوقی با جریان انداختن دعوی توسط خواهان یا اشخاصی که در رابطه با خواهان دارای سمت هستند در دارالقضاء شروع می شود.

 2. ثبت دعاوی حقوقی در سیستم قضایی  به وسیله بیان اظهارات خواهان در فرم های مخصوصی که دادخواست نامیده می شود شروع می شود.

 3. طرف دیگر دعوی در دعاوی حقوقی خوانده نامیده می شود، خوانده قانونا مجبور به حضور در جلسه دادرسی نیست و در صورت غیبت تنها ممکن است محکوم به بی حقی شود.

 4. هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی بر مبنای میزان خواسته خواهان تعیین می شود؛ لذا امکان طرح دعوای اعسار در خصوص هزینه های دادرسی دعاوی حقوقی وجود دارد.

 5. بسته به میزان خواسته امکان طرح دعاوی مدنی در شوراهای حل اختلاف وجود دارد، در حالیکه شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری را ندارد.

 6. طرفین دعوی می توانند در هرمرحله از دعوی حقوقی دعاوی خود را با صلح و سازش خاتمه دهند، در حالیکه تعداد دعاوی کیفری که با گذشت و سازش طرفین مختومه می شوند محدود است.

 7. طرفین دعاوی حقوقی می توانند برای حل و فصل دعاوی خود به داوری مراجعه کنند ؛ مراجعه به داوری مطابق قوانین عراقی  برای حل و فصل دعاوی کیفری ممنوع است.

در صورتی که در هریک از محاکم کیفری عراق دارای دعاوی جاریه هستید یا می خوهید اقدام به طرح دعوی علیه اشخاص عراقی اعم از حققوقی و حقیقی  نمایید می توانید از وکلای با تجربه و مورد وثوق حمورابی العراق استفاده نمایید

 • وکالت قضایی در عراق : عبارت است از اینکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی می نماید. این نوع وکالت محدود به امور قضایی است مانند اعطای وکالت به وکلای دادگستری.

 • وکالت غیر قضایی: عبارت است اینکه شخصی به طور رسمی یا عادی جهت انجام امور کاری یا اداری خود به شخص دیگری وکالت می دهد.وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی .

 • وکالت مقید: در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است

 • وکالت در حضور در همایش ها و  مناقصات و مزایدات به طرفیت  اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی

 •  وکالت در وصول مطالبات درعراق  تضمینی مطابق بند های قرارداد و ایجاد راهکار وصول به طلب خود درعراق

 • مشاوره حقوقی آنلاین  از طریق تلفن، ایمیل ، ویدئو کنفرانس در خصوص طرح دعاوی و وصول مطالبات در عراق

 • وکالت در امور ثبتی

 • وکالت در امور  ثبت شعبه در عراق

 • وکالت در ثبت برند در عراق

 • وکالت در ثبت نمایندگی در عراق

 • وکالت در  تعیین کارشناس در امور ثبتی در دعاوی غیر منقول

 •   پرونده های ملکی در عراق پرونده های تخصصی با ظرافت کاری بالا هستند و توصیه می شود حتما در این زمینه از وکلای با تجربه بهره مند شوید تا درصد موفقیت پرونده خود را بالا ببرید و بهره گیری از وکیل مجرب در این زمینه می تواند مدافع حقوقی شما در محاکم دادگستری باشد.

 • وکالت در قبول اقدامات اجرایی در ادارات دولتی عراق

امکان کپی مطالب وجود ندارد.